ប្រឡងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា

សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជានឹងធ្វើការប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើជំនាញដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
 • ផ្នែកសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសាបរទេស
 • គ្រប់គ្រង និងទេសចរណ៍
 • សេដ្ឋកិច្ច
 • និតិសាស្ត្រ
 • វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
 • វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
 • កម្មវិធីសហគ្រិនភាព

អាហារូបករណ៍

 • ១០០% ចំនួន ៥០ កន្លែង
 • ៧០% ចំនួន ១០០ កន្លែង
 • ៥០% ចំនួន ៣០០ កន្លែង

លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស

 • បានបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី ២៧ កញ្ញា ២០១៨

កាលបរិច្ឆេទប្រឡងនៅថ្ងៃទី ៣០ កញ្ញា ២០១៨

FB Page: សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា Cambodian Mekong University

Facebook Comments