ជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តដោយ Global Peace Foundation Cambodia

ព័ត៌មានដែលគួរដឹង៖

  • បង្រៀននៅសាលា៖ សាលាបឋមសិក្សា Kdey Takoy – សាលាបឋមសិក្សាព្រែកប្រាក្រោម
  • ទីកន្លែង៖ ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
  • ថ្ងៃបង្រៀន៖ រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្យតិ៍
  • ម៉ោងបង្រៀន៖ 9-11AM / 2-4PM (អាចជ្រើសរើសបាន១)
  • រយៈពេលបង្រៀន៖ ៤ខែ (គិតពីខែវិច្ឆិកា ២០១៨ – មីនា ២០១៨)
  • ភាសាបង្រៀន៖ អង់គ្លេស

អ្នកដែលអាចបង្រៀនក្នុងរយៈពេល៤ខែនឹងទទួលបានលិខិតសរសើរមួយពី Global Pace Alliance – Cambodia and Global Peace Foundation Cambodia។

ការបង្រៀននឹងពឹងផ្អែកទៅសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ត្រូវបានតម្រូវអោយបង់$៦សម្រាប់គម្រោងនេះ។ ថ្លៃនេះនឹងគ្រប់ដណ្ដប់អាវយឺតមួយ, ភាពជាសមាជិត, និងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀន។

ដើម្បីចុះឈ្មោះ៖ https://docs.google.com/forms

FB Page: Global Peace Foundation Cambodia

Facebook Comments