ឱកាសក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៌សៀវភៅកម្ពុជា២០១៨

ចង់ក្លាយខ្លួនជាសមាជិកថ្មីរបស់គ្រួសារពិព័រណ៌សៀវភៅកម្ពុជា២០១៨ដែរអត់?

ពិព័រណ៌សៀវភៅកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីក្លាយជាសមាជិកគ្រួសារពិព័រណ៌សៀវភៅ​កម្ពុជា២០១៨។ កុំឲ្យឱកាសបែបនេះរំលងផុតណា!!!ចុចតំណរ​https://goo.gl/forms/wran18NRp8lNN7c02 នេះដើម្បីដាក់ពាក្យ។

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី៧ កញ្ញា ២០១៨

ក្រុមដែលអ្នកមានអាចជ្រើសរើសបាន រួមមាន៖

 • Logistics Team
 • Guide Team
 • Flow Team
 • Heath Safety and Environment(HSE) Team
 • Photography and Videography Team
 • Public Relation
 • Design Team
 • DIY Decoration Team
 • Sale Team
 • Kid Activities
 • Reading Park (Nature Library)

Facebook Page: Cambodia Book Fair

Facebook Comments