ប្រឡងប្រណាំងតែងនិពន្ធ និងស្មូតកំណាព្យ ក្រោមប្រធានបទ “គុណភាពគ្រូបង្រៀនជាគុណភាពមូលធនមនុស្សសម្រាប់ការអភិឌ្ឈដោយចិរភាព”

សេចក្តីណែនាំ ស្ដីពី ការបង្កើតសកម្មភាពប្រឡងប្រណាំងតែងនិពន្ធ និងស្មូតកំណាព្យ ដើម្បីអបអរសាទរ ទិវាគ្រូបង្រៀន ៥ តុលា ២០១៨

ការប្រកួតប្រជែង រៀបចំឡើងជាលើកដំបូងទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងថ្នាក់ជាតិដោយ​ជ្រើសរើស​គ្រូ​បង្រៀន​នៅតាមគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការរាជធានី ខេត្ត មជ្ឈ​មណ្ឌល​គរុកោសល្យភូមិភាគ ដើម្បីចូលរួមប្រឡងប្រណាំតែងនិពន្ធ និងស្មូតកំណាព្យ ក្រោមប្រធានបទ “គុណភាពគ្រូបង្រៀនជាគុណភាពមូលធនមនុស្សសម្រាប់ការអភិឌ្ឈដោយចិរភាព”។

FB: MoEYS Cambodia

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអាចរូបភាពខាងក្រោម៖

  

Facebook Comments