ឱកាសក្លាយជាអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងនៅ​អង្គការ​វេទិការអនាគត

លក្ខណៈសម្បត្តិដែឡត្រូជ្រើសរើស៖

  • ជានិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាលើមុខវិជ្ជាណាមួយក្នុងចំណោម៖ រដ្ឋបាលសាធារណៈ វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ គោលនយោបាយសាធារណៈ ការអភិវឌ្ឍ អប់រំ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ច្បាប់ សេដ្ឋកិច្ច ឬក៏បទពិសោធន៍ការងារផងដែរ (ប្រសិនបើអ្នកជានិស្សិតកំពុងសិក្សាឆមាសចុងក្រោយនៃថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ដែលត្រូវបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទដែលនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាផងដែរ)។
  • មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំទៅលើការស្រាវជ្រាវ និងមានសមត្ថភាពស័យសិក្សា។
  • មានជំនាញខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស (សរសេរ អាន និងនិយាយ)។
  • ត្រូវមានការប្ដេជ្ញាចិត្តដើម្បីបញ្ចាប់កម្មវិធីពេញម៉ោងរយៈពេល១ឆ្នាំ​ ជាមួយអង្គការវេទិការអនាគត។
  • មានបទពិសោធន៍ធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវ
  • បេក្ខជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី២០ឆ្នាំ រហូតដល់ ៣០ឆ្នាំ។

ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ៣០ កញ្ញា ២០១៨

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ www.futureforum.asia

FB Page: Future Forum

Facebook Comments