ចូលរួមដាក់ពាក្យជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងកម្មវិធីCambodia Green Will Festival 2018

Cambodia Green Will គឺជាគម្រោងបរិស្ថានមួយដែលរៀបចំឡើងដោយWriting Alliance ដែលបាននាំឱ្យមនុស្សមានគំនិតបៃតង។នៅឆ្នាំនេះយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធី Cambodia Green Will Festive 2018 នៅថ្ងៃទី 21 ខែតុលាខាងមុខនេះ។

ឥឡូវនេះយើងកំពុងស្វែងរកយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ដែលមានគំនិតយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះបញ្ហាបរិស្ថានរបស់យើង ហើយចង់ផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកដទៃ ដើម្បីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍របស់យើង។ យើងនឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ហើយយើងនឹងមានការធ្វើដំណើរកំសាន្តពិសេសមួយ បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

ដើម្បីចុះឈ្មោះ៖ https://docs.google.com

ផុតកំណត់ 23 កញ្ញា 2018

តោះ!! ចូលរួមជាមួយពួកយើងដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយ !!

កាលបរិច្ឆេទ: 21 តុលា 2018
ទីតាំង: វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC)

For more information,

Facebook Comments