ពិព័រណ៌ការងារឆ្នាំ ២០១៨ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

ពិព័រណ៌ការងារឆ្នាំ ២០១៨ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានមកដល់ហើយ!!!

នៅថ្ងៃទី ៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង ៩:០០ ព្រឹកតទៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមគោរពអញ្ជើញ និស្សិត និងសាធារណៈជន មកទទួលយកឱកាសការងារក្នុងកម្មវិធី ពិព័រណ៌ការងារឆ្នាំ២០១៨ កុំបីខកខានឡើយ!

ដោយឡែក នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវេលាម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា រៀបចំសិក្ខាសាលាដែលនឹងបង្រៀន និងអនុវត្តអំពីរបៀបសរសេរ លិខិតអម (Cover Letter) និង ប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ដោយវាគ្មិនកិត្តិយស។ ដើម្បីចូលរួមសូមចុះឈ្មោះតាមរយៈ ៖ https://goo.gl/forms/PDOb816NYm6mfpRf2

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង៖

Facebook Comments