ឱកាសក្លាយជាជំនួយការស្រាវជ្រាវនៅ CDRI

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម, រដ្ឋាបាលសាធារណៈ, សង្គមវិទ្យា, សេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា, ឬផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ
  • មានបពិសោធន៍១ ឬ២ឆ្នាំក្នុងវិស័យកិច្ចការស្រាវជ្រាវ និងរដ្ឋាបាល មានអាទិភាព
  • មានបពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធី Office (office software packages)
  • ចំណេះដឹងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ច និងបញ្ហានយោបាយក្នុងកម្ពុជា
  • មានជំនាញទំនាក់ទំនង និងរៀបរយ (organizational) ខ្ពស់។
  • សមត្ថភាពក្នុងជំនាញភាសាអង់គ្លេស (ភាសាចិនមានអាទិភាព) និងខ្មែរ។

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើ Application letter, detailed CV ដោយភ្ជាប់អ្នកធានា (Referees) ៣នាក់ ទៅកាន់ [email protected]

ផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី១៦ តុលា ២០១៨

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

Facebook Comments