អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​ក្រោយ​បរិញ្ញាបត្រ​សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​ក្រោយ​បរិញ្ញាបត្រ​នៅ​សាលា KDI School of Public and Management សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩ លើ​កម្មវិធី​សិក្សា​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 • Master of Public Policy (MPP)
 • Master of Development Policy (MDP)
 • Master of Public Management (MPM)
 • D. In Public Policy (PP)
 • D. In Development (DP)

លក្ខខណ្ឌ៖

 • សម្រាប់ថ្នាក់ Master ត្រូវមានបរិញ្ញាបត្រ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 • សម្រាប់ថ្នាក់ Ph.D. ត្រូវមានសញ្ញាបត្រ Master ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 • បំពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀត ដូចក្នុងឯកសារជូនភ្ជាប់។

ឯកសារមួយចំនួនដែលត្រូវមាន៖

 • ផ្ញើទម្រង់បែបបទតាមអនឡាញ (https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/international)
 • សរសេរសេចក្ដីថ្លែងការណ៍នៃគោលបំណង
 • ថតចំលងប្រតិបត្តិពិន្ទុ
 • ថតចំណងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងបរិញ្ញាបត្រ (និងអនុបណ្ឌិតសម្រាប់ Ph.D.)
 • សំបុត្រណែរនាំ (Recommendation Latters)
 • ពិន្ទុ  TOEFL, TOEIC, IELTS, TEPS, OPIC …
 • លិខិតបញ្ជាក់ការងារ

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម និងលក្ខខណ្ឌដទៃទៀត៖ https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/international/application_guideline
កាល​បរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៨

ប្រភព៖ MoEYS Cambodia

Facebook Comments