ឱកាសស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធី “រត់ដើម្បីបរិស្ថាន” លើកទី៣

កម្មវិធី “រត់ដើម្បីបរិស្ថាន” លើកទី៣ នឹងប្រប្រឹត្តឡើងថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៦:៣០ព្រឹក – ១០:០០ព្រឹក

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានចំណង និងស្វាហាប់ក្នុងកាបំពេញភារកិច្ច
  • រស់រាយ និងចង់ជួបមនុស្សថ្មីៗ
  • ចូល​ចិត្តធ្វើការងារសង្គម

ដើម្បីចុះឈ្មោះ៖ http://bit.ly/2Dn0du0

ផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី០១ តុលា ២០១៨

ប្រភព៖ ACE Charity

Facebook Comments