កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍១០០​កន្លែង សិក្សានៅ ACE

កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍ ​​​ACE Inspiring Excellence Scholarships សម្រាប់​សិស្ស​បញ្ចប់​ថ្នាក់​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

សាលា ACE ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍ ១០០​កន្លែង​​ដល់​សិស្ស​បញ្ចប់​ថ្នាក់​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ដើម្បី​បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ភាសា​អង់គ្លេស​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង។ អាហារូបករណ៍នេះមានរយៈពេលមួយឆ្នាំសិក្សា២០១៩ ដែលវគ្គសិក្សានឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមករា ២០១៩។

– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម និង​ចុះឈ្មោះ៖  scholarship.acecambodia.org/

– កាល​បរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៨
– ចាប់​ផ្ដើម​ចូលរៀន​៖ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩

FB Page៖ Australian Centre for Education (ACE)

Facebook Comments