ឱកាសការងារជាមួយស្ថានទូតអូស្ត្រាលី

១. មន្ត្រីកម្មវិធី (Program Officer, Economic Governance)

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច, ពាណិជ្ជកម្ម, ហិរញ្ញត្ថុ, វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
  • មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការសរសេរ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរ
  • យល់ដឹងពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
  • ចំណេះដឹងផ្នែកកម្មវិធី MS Office និងបណ្ដាញសង្គម

ប្រាក់ខែចន្លោះពី USD1,217 – 1,538

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ កញ្ញា ២០១៨ វេលាម៉ោង ១១យប់

២. អ្នកគ្រប់គ្រង់កម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ (Senior Program Manager, Social Accountability and Public Health)

  • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច៨ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យគោលនយោបាយសាធារណៈ, អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ ឬសង្គម, សុខភាពសាធារណៈ
  • មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការសរសេរ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរ
  • យល់ដឹងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងបរិបថនៃការអភិវឌ្ឍន៍
  • ចំណេះដឹងផ្នែកកម្មវិធី MS Office

ប្រាក់ខែចន្លោះពី USD2,257 to USD2,836

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ តុលា ២០១៨

សូមផ្ញើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកទៅកាន់ [email protected] អោយបានមុនកាលកំណត់។

ប្រភព និងព័ត៌មានលម្អិត៖ https://cambodia.embassy.gov.au

Facebook Comments