កម្មវិធី YSEALI Academic Fellows Program – Spring 2019

YSEALI Academic Fellows Program – Spring 2019 ផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជា៖

 • ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ (Civic engagement)ការគ្រប់គ្រង បរិស្ថាន និង ធនធាន ធម្មជាតិ (Environment and natural resources management)
 • ការគ្រប់គ្រងបញ្ហាបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ (Environmental Issues and Natural Resource Management)
 • ភាពជាសហគ្រិន និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (Entrepreneurship and economic development)

– កម្មវិធីនេះមានរយៈពេល ៥សប្តាហ៌ នៅទីក្រុង Washington, D.C. សហរដ្ឋអាមេរិក។

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖

 • អាយុចន្លោះ ១៨-២៥ ឆ្នាំ រាប់ត្រឹមថ្ងៃដែលដាក់ពាក្យ
 • ជាជនជាតិខ្មែរ
 • និស្សិតដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងអំឡុងពេល៤ឆ្នាំចុងក្រោយ
 • មានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុង ការអាន សរសេរ និងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសឮ
 • មានសិទ្ធិទទួល សហរដ្ឋអាមេរិក ទិដ្ឋាការ J -1 (http://j1visa.state.gov/)

ឯកសារសំខាន់ៗខ្លះៗដែលត្រូវភ្ជាប់រួមមាន៖

 • ពាក្យស្នើសុំ (here)
 • សញ្ញាបត្រ
 • ប្រត្តិបត្តិពិន្ទុ
 • របាយការណ៍ពិន្ទុ TOEFL (បើមាន)

បញ្ចូលឯកសារទាំងនោះទៅជា PDF តែមួយ។ រួចផ្ញើទៅកាន់៖ [email protected]

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៤ វិច្ឆិកា ២០១៨

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://kh.usembassy.gov/yseali-academic-fellowships/

Facebook Comments