កម្មវិធីCambodia Green Will Festival 2018

សំបុត្រដែរជាសោរពិសេសសម្រាប់ចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយក្នុងកម្មវិធីCambodia Green Will Festival 2018

ប្រភេទសំបុត្រ៖

– សំបុត្រមេត្រីភាពបរិស្ថាន៖ សិក្ខាសាលាបរិស្ថាន × ការជិះកង់(Bike Mission) × កាដូផ្សេងៗទៀត

  • តំលៃ: ១0000 រៀល (សម្រាប់តែearly bird ពីថ្ងៃទី១០-ថ្ងៃទី១៧​ តុលា) 
  • តំលៃៈ ១៥000 រៀល (សម្រាប់តំលៃសំបុត្រធម្មតា​ ពីថ្ងៃទី១៨​ តទៅ​​)

– សំបុត្រមេត្រីភាពបៃតង៖ សិក្ខាសាលា × កាដូផ្សេងៗទៀត

  • តំលៃ: ៤000រៀល​ (សម្រាប់តែEarly bird)​
  • តំលៃ:​ ៥០០០រៀល​ (សម្រាប់Normal Ticket)
  • តំលៃ: ៦០០០រៀល​ (សម្រាប់Walk-in)

សម្គាល់៖ តំលៃសំបុត្រEarly Bird នេះមានលក់ចាប់ពីថ្ងៃទី10 នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី17 តុលា តែប៉ុណ្ណោះ

សម្រាប់ការកក់សំបុត្រ: 096 768 8331
098 980 568

ប្រភព និងព័ត៌មានលម្អិត៖ Cambodia Green Will

Facebook Comments