អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសថៃ

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ Sirindhorn (SIIT), សាលកលវិទ្យាល័យ Thammasal, ប្រទេសថៃ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំពោះនិស្សិតបរទេសក្រោមកម្មវិធី “Excellent Foreign Student” ដែលមានមុខជំនាញដូចជា៖

Bachelor of Engineering:

 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Computer Engineering
 • Electrical Engineering
 • Industrial Engineering and Logistics System
 • Mechanical Engineering

Bachelor of Science:

 • Information Technology
 • Engineering Management
 • Management Technology

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ជាប្រជាជនប្រទេសអាស៊ាន ក្រៅពីជនជាតិថៃ
 • បញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបដោយមានកម្មវិធីសិក្សាប្រហាក់ប្រហែលកម្មវិធីសិក្សារបស់ប្រទេសថៃ
 • មានឥរិយាបថល្អ និងមិនដែលមានប្រវត្តិធ្វើខុសក្នុងសាលា
 • មិនធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗទៀតរបស់ SIIT (SIIT Continuing Scholarship)

អត្ថប្រយោជន៍៖

 • អាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃ ឬពាក់កណ្ដាល និងការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សា
 • ធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗក្នុងអំឡុងពេលទទួលបានអាហារូបករណ៍។

សម្គាល់៖ អាហារូបករណ៍នេះមានតែ២ឆមាសដំបូងនោះទេ។ ប៉ុន្តែបើនិស្សិតមានលក្ខណៈសម្បបត្តិគ្រប់ល្កខក្ខខណ្ឌ និស្សិតនឹងមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាឆមាសបន្តបន្ទាប់ទៀត។

របៀបដាក់ពាក្យ៖

Facebook Comments