កម្មវិធី “អំណាចយុវជននៅក្នុងអាស៊ាន”

លក្ខខណ្ឌ៖

  • អាយុចន្លោះ១៩-៣៥ឆ្នាំ នៅត្រឹមឆ្នាំ២០១៩
  • ជាប្រជាជនអាស៊ាន
  • មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស
  • មាកការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់តំបន់ចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២៥ មករា ២០១៩ និងគម្រោងស្ម័គ្រចិត្ត២សប្ដាហ៍នៅក្រៅប្រទេស ចាប់ពី១៧ កុម្ភៈ ដល់២មីនា ២០១៩

បេក្ខជននឹងទទួលបាន៖

  • ការឧបត្ថម្ភពេញថ្លៃ
  • ថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះមកប្រទេសពីកន្លែងដែលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត
  • ថ្លៃអាហារ និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់
  • ការថវិការផ្សេងៗទៀតក្នុងអំឡុងពេល២សប្ដាហ៍នៃការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្រៅប្រទេស

ផុតកំណត់ ថ្ងៃទី១៨ វិច្ឆិកា ២០១៨

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ http://www.aseanfoundation.org/

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ៖ https://form.jotform.me/

 

Facebook Comments