ឱកាសការងារជា Desk Officer for Development Cooperation នៅស្ថានទូតធអាល្លឺម៉ង់

ស្ថានទូតសាធារណៈរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ ជ្រើសរើសមន្ត្រី Desk Officer for Development Cooperation

លក្ខខណ្ឌ៖

 • មានបរិញ្ញាបត្រ ឬអនុបណ្ឌិតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច, វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ, វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម, ច្បាប់, ឬមុខជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • យល់ដឹងច្បាស់ពីបញ្ហានយោបាយ, សង្គម​, និងសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • យ៉ាងហោចណាស់មានបទពិសោធន៍ការងារ៣ឆ្នាំក្នុងវិស័យសហអភិវឌ្ឍន៍ (development cooperate) ឬវិស័យពាក់ព័ន្ធ
 • ចំណេះដឹងភាសាខ្មែរខ្លាំងទាំងនិយាយ និងសរសេរ
 • ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសល្អ (ចេះភាសាអាល្លឺម៉ង់មានអាទិភាព)
 • ចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គម
 • សមត្ថភាពធ្វើការជាក្រុម

ឯកសាដែលត្រូវមាន៖

 • ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
 • លិខិតបញ្ជាក់ពីប្រឡងចេញពីសាលា
 • លិខិតបញ្ជាក់ពីកម្រិតថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
 • លិខិតឧទ្ទេសនាមចំនួន២
 • ថតចំលងលិខិតឆ្លងដែន

ផ្ញើឯកសារទាំងនេះទៅកាន់ស្ថានទូតសាធារណៈរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់

 • : Mr. David Mann
 • No 76-68 Street 214 (Blvd. Yougoslavie), Phnom Penh

ផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី២ វិច្ឆិកា ២០១៨

ប្រភព៖ German Embassy Cambodia

Facebook Comments