ឱកាសក្លាយជាសមាជិកសហគមន៍អ្នកអានរបស់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងកម្ពុជា (CYA)

ឱកាសក្លាយជាសមាជិកសហគមន៍អ្នកអានរបស់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងកម្ពុជា (CYA)

រយៈពេលកម្មវិធីការអាន៖ ១០សប្ដាហ៍ (១៩ វិច្ឆិកា ២០១៨ – ២៧ មករា ២០១៩)

អត្ថប្រយោជន៍៖

 • ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ (ទៅតាមសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងរបស់សមាជិកម្នាក់ៗ)
 • ឱកាសក្នុងការដឹកនាំ ឬបង្កើតក្រុមយុវជនឯករាជ្យថ្មីមួយ ក្រោមជំនួយរបស់ CYA និងដៃគូររបស់ CYA
 • ជួបមនុស្សថ្មីៗ, កសាងបណ្ដាញថ្មី, រៀនពីអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្នុងប្រទេស
 • បង្កើនជំនាញអាន
 • បង្កើនជំនាញនិយាយ
 • បង្កើនជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • ឱកាសក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត CYA

ពិពណ៌នាការងារ៖

 • លើកតំកើនការអាន
 • អានសៀវភៅ
 • រៀនមើលមនុស្ស
 • អានរបាយការណ៍
 • ជួបអ្នកណែនាំយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងកម្មវិធីនេះ
 • សមាជិកម្នាក់ៗត្រូវតែដឹកនាំសហគមន៍ក្នុងការអានក្នុង១សប្ដាហ៍
 • ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាជិកដទៃទៀតនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook

ផុតកំណត់៖ ១១ វិច្ឆិកា ២០១៨

ដើម្បីចុះឈ្មោះ៖ https://docs.google.com/forms/

Facebook Comments