ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រជាមួយ Project Sa’Bai Cambodia

លក្ខខណ្ឌ៖

 • អាចប្រាស្រ័យទាក់ទង និងបកប្រែរវាងភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស
 • ស្គាល់ពាក្យបច្ចេទេសវេជ្ជសាស្ត្រ
 • មានឆន្ទៈក្នុងការជួយអ្នកភូមិ
 • ជានិស្សិតពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យណាមួយ
 • ក្លាហានក្នុងការស្វែងរកជំនួយក្នុងអំឡុងពេលគម្រោង

អត្ថប្រយោជន៍៖

 • ជួយអោយមានភាពល្អប្រសើរឡើងនូវសហគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជា
 • ជួបមនុស្សថ្មីៗ
 • យល់ដឹងបន្ថែមពីគម្រោងវេជ្ជសាស្ត្រ
 • ទទួលបានបទពេសោធន៍ថ្មី
 • សង្គេតមើលពីលំហូរនៅការងារសហគមន៍
 • ទទួលបានអាវយឺត Sa’bai ដ៏ស្រស់ស្អាត

កាលបរិច្ឆេទ៖

 • Medical Slot 1 (8 Dec – 12 Dec)
 • Medical Slot 2 (8 Dec, 13 – 16 Dec)
 • Medical Slot 3 (17 – 20 Dec)
 • Dental Slot 1 (10 – 12 Dec)
 • Dental Slot 2 (13 – 14 Dec)
 • Vision Slot 1 (15 – 18 Dec)
 • Vision Slot 2 (19 – 22 Dec)
  (8th Dec : Booth camp Day)

សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈ https://docs.google.com/forms

ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី១១ វិច្ឆិកា ២០១៨

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

Facebook Comments