ឱកាសការងារជាជំនួយការរដ្ឋបាលនៅ UNDP

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជាសិស្សកម្រិត Secondary Education ឬ និស្សិតបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
  • មានបទពិសោធន៍ការងារ៥ឆ្នាំចំពោះ សិស្សកម្រិត Secondary Education និង ២ឆ្នាំចំពោះនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រ ទៅលើវិស័យរដ្ឋាលទូទៅ
  • បទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ (Web) តាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនានា
  • បទពិសោធន័ក្នុងការប្រើប្រាស់កំព្យូរទ័រ និង កម្មវិធី Office
  • ស្ទាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរ

ផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី២០ វិច្ឆិកា ២០១៨ (គិតតាមម៉ោងទីក្រុង New York

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://jobs.partneragencies.net

Facebook Page: UNDP Cambodia

Facebook Comments