​ឱកាសជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលា ELT

សាលា ELT ជ្រើសរើសគ្រូភាសាអង់គ្លេសកម្រិត Advanced Diploma និងកម្មវិធី Kid and Young Learner Program

លក្ខខណ្ឌ៖

 • មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំ ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ
 • ចេះស្ទាត់នូវជំនាញនិយាយ និងសរសេរ
 • មានភាពច្នៃប្រឌិត, ថាមពល និងចូលចិត្តកាសប្បាយជាមួយនឹងឥរិយាបថវិជ្ជមាន
 • គោរពពេល, មានទំនួលខុសត្រូវ, ខំធ្វើការ និងស្មោះត្រង់
 • អាចដោះស្រាយបញ្ហា និងធ្វើការក្រោមសម្ពាធ
 • មានការគ្រប់គ្រងពេលវេលាល្អ
 • មានជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទងខ្លាំង (strong interpersonal)
 • ចេះប្រើកម្មវិធី Microsoft Office
 • បទពិសោធន៍បង្រៀនមានអាទិភាព

អ្នកដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត។

NOTE: 

 • Full-time Local Teacher Salary: $450- $500/ Month
 • Hourly Local Teacher Salary Rate: $5-$7/ Hour

source: IFL Debate Club

Facebook Comments