គំរូកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី២ នៅសាកលវិទ្យាល័យ AUPP ឆ្នាំ២០១៩

គំរូកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី២ (The 2nd Model ASEAN Meeting) គឺជាលំហ៊ាត់មួយ ដែលសិស្សធ្វើត្រាប់ជាប្រតិភូនៃប្រទេសសមាជិកប្រទេសអាស៊ាន និងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចរចារការទូតកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងគោលបំណងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងៗក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជាសិស្សវិទ្យាល័យចាប់ពីថ្នាក់ទី១០-១១-១២
  • អាចនិយាយ និងសសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
  • មានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការត្រៀមសម្រាប់កម្មវិធី
  • អាចចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងខែធ្នូ ២០១៨ និងការត្រៀម និងកម្មវិធីក្នុងខែកុម្ភៈ ២០១៩

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី០៣ ធ្នូ ២០១៨

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Model ASEAN Meeting At AUPP

Facebook Comments