ឱកាសចូលរួមវេទិការភាពជាដៃគូរអាមេរិច-អាស៊ាន

វេទិការភាពជាដៃគូរអាមេរិច-អាស៊ាន នឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១១-១៣ កុម្ភៈ ២០១៩ នៅទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានបរិញ្ញាបត្រ និងធ្វើការក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធជាច្រើនឆ្នាំ ឬបានបញ្ចប់ ឬកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ឬបណ្ឌិត។
  • មានអាយុចន្លោះពី២២-៣៥ឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែ លក្ខខណ្ឌនេះអាចនឹងប្រែប្រួលដោយផ្អែកទៅលើកម្រិតនៃបទពិសោធន៍ និងសក្ដានុពលក្នុងការចូលរួមរបស់បេក្ខជន។
  • សមត្ថភាពក្នុងការស្រាយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការទូតអន្តរជាតិ
  • បង្ហាញពីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសេដ្ឋកិច្ច, នយោបាយ ឬបញ្ហាសន្តិសុខ, ពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ាន, គោលនយោបាយអាមេរិច-អាស៊ី, ឬទំនាក់ទំនងអាមេរិច-អាស៊ាន
  • បង្ហាញពីការចង់រៀន និងបង្កើនបទពិសោធន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
  • បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងល្អ និងជំនាញការងារជាក្រុម
  • ជាប្រជាជនអាស៊ាន ឬអាមេរិច

ផុតកំណត់៖ ៣០ វិច្ឆិកា ២០១៨

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត និងការចុះឈ្មោះ៖ https://form.jotform.com/82988722107970

Facebook Comments