ឱកាសចូលរួមកម្មវិធីសហគ្រិនសង្គមវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសសឹង្ហបុរី

កម្មវិធីសហគ្រិនសង្គមវ័យក្មេង (Young Social Entrepreneurs) របស់មូលនិធិអន្តរជាតិសឹង្ហបុរី (the Singapore International Foundation) នឹងប្រព្រឹត្តឡើងរយៈពេល៤ថ្ងៃនៅចុងខែមីនា ២០១៩ នៅក្នុងប្រទេសសឹង្ហបុរី។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • មានរអាជីវកម្មស្រាប់ដែលដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម
  • ជាបុគ្គល ឬក្រុមដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ (សមាជិកច្រើនបំផុត៣នាក់ ដែលអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ)
  • មានអាយុចន្លោះពី ១៨ ទៅ ៣0 ឆ្នាំ

ផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី០៩ ធ្នូ ២០១៨ (ម៉ោងប្រទែសសឹង្ហបុរី)

សម្រាប់ការណែនាំក្នុងដំណាក់កាលដាក់ពាក្យ៖ https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com

សម្រាប់ចម្ងល់ ទាក់ទងទៅកាន់ [email protected]

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://www.judgify.me

Facebook Comments