អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​សិក្សានៅប្រទេស​ថៃ

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ សិក្សា​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ Walailak​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩

សាកលវិទ្យាល័យ Walailak បាន​បើក​កម្មវិធី​​សិក្សា​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ Doctor of Philosophy Program in Science (International Program) សម្រាប់​និស្សិត​គ្រប់​រូប​ទូទាំង​សាកលលោក។

លក្ខខណ្ឌ៖

 • បើកចំហរសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិ
 • មានពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងប្រតិបតត្តិពិន្ទុ (ទាបបំផុង ៣.៥/៤.០០ សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ឬ៣.២៥/៤.០០ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ)
 • សិក្សារយៈពេល៣ និង៤ឆ្នាំសម្រាប់កម្មវិធីថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា​អន្តរជាតិខាងក្រោម៖
  • វិទ្យាសាស្ត្រ (Science)
  • គ្រប់គ្រង (Management)
  • វិស្វកម្ម (Engineering)
  • វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (Health Science)
  • កសិកម្ម (Agriculture)
 • ត្រូវតែមានការតាំងចិត្តធ្វើជាអ្នកជំនួយការបង្រៀន ឬស្រាវជ្រាវ

ផុតកំណត់៖ ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២៤ ធ្នូ ២០១៨

ដើម្បីចុះឈ្មោះ៖ https://grad.wu.ac.th/apply

ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://grad.wu.ac.th/scholarships

Facebook Comments