អាហារូបករណ៍ Civil Society Leadership Awards ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត

អាហារូបករណ៍ Civil Society Leadership Awards ជាអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុណ្ឌិត។

លក្ខខណ្ឌ៖

 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ (ឬសញ្ជាតិតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀត)
 • បង្ហាញពីភាពចាស់ទុំ ភាពបទបែន និងសក្ដានុពលភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមស៊ីវិល
 • មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ជាមួយនឹងពិន្ទុសិក្សាល្អ
 • បង្ហាញពីបទពិសោធអាជីពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញដែលជ្រើសរើស
 • បង្ហាញពីភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស, អាល្លឺម៉ង់, ឬបារាំង តាមតម្រូវការរបស់សាលានីមួយៗ
 • អាចចូលរួមវគ្គ intensive pre-academic summer school នៅក្នុងខែកក្កដា ឬសីហា ២០២០ និងចាប់ផ្ដើមចូលសិក្សាខែសីហា ឬកញ្ញា ២០២០
 • អាចទទួល និងរក្សាបានទិដ្ឋាការសិក្សាតាមប្រទេសដែលទទួលយក
 • បង្ហាញពីឆន្ទៈចំពោះប្រទេសកំណើត ឬតំបន់ដើម្បីពង្រឹងអភិវឌ្ឍសង្គម។

មុខវិជ្ជាដែលសិក្សារួមមាន៖

 • Communications, Journalism & Media
 • Culture, History & Society
 • Development Studies
 • Economics
 • Education Management & Leadership
 • Environment & Natural Resource Management
 • Gender Studies
 • Human Rights
 • Law (including Human Rights law)
 • Politics & International Studies
 • Public Health Policy & Health Management
 • Public Administration
 • Public Policy
 • Social Policy
 • Social Work

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៥ ឧសភា ២០១៩

ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://www.opensocietyfoundations.org/

Facebook Comments