ការប្រកួតតែងសេចក្ដីក្រោមប្រធានបទ៖ «ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការលើកកម្ពស់ស្រ្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ នឹងក្នុងតួនាទីសម្រេចចិត្ត»

ក្រោមការគាំទ្រពីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកUSAID អង្គការសីលការ កំពុងរៀបចំការប្រកួតសំណេរតែងសេចក្ដី ក្រោមប្រធានបទ៖ «ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការលើកកម្ពស់ស្រ្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ នឹងក្នុងតួនាទីសម្រេចចិត្ត»។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • យុវជនអាយុចាប់ពី១៥-៣០ឆ្នាំ
  • យុវជនមានទីលំនៅក្នុងខេត្ត៖ កណ្ដាល ត្បូងឃ្មុំ ស្ទឹងត្រែង កំពង់ធំ និងកំពង់ឆ្នាំង តែប៉ុណ្ណោះ
  • ស្រ្ដី ជនពិការ ជនជាតិដើមភាគតិច អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តអោយចូលរួម

រង្វាន់រួមមាន៖

  • លេខ១៖ ៣សែនរៀល
  • លេខ២៖ ២សែនរៀល
  • លេខ៣៖ ១សែនរៀល

សូមផ្ញើរសំណេរតែងសេចក្ដី ទៅកាន់ [email protected] ឬប្រអប់សាររបស់ហ្វេសប៊ុកអង្គសីលការ – Silaka Cambodia

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២២ មិថុនា ២០១៩

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ណែនាំ និងរបៀបសរសេរ សូមចុចចំណរភ្ជាប់មួយនេះ៖https://drive.google.com/file/d/1p4EsqfAXpp43H5CX8FBLNkEcy4FhVFMq/view?usp=sharing

ប្រភព៖ សីលការ – Silaka Cambodia

Facebook Comments