សិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ “Will” និង “Shall”

១. យើងប្រើប្រាស់ “Will” នៅក្នុងទម្រង់ជាអនាគត។

 • Ex: This book will change your life.
 • Ex: We will know our exam results in August.

*** ”will” មានទម្រង់កាត់ជា “‘ll” និង “will not” មានទម្រង់កាត់ជា “won’t”

២. បើប្រធាននៃល្បះជាសព្វនាម យើងក៏អាចប្រើទាំង “will” ឬ “shall” នៅក្នុងប្រយោគអនាគត។ ហើយជាទូទៅ យើងមិនប្រើប្រាស់ “shall” នៅក្នុងល្បះដែលមានប្រធានក្រៅពីសព្វនាមនោះទេ។

 • Ex: I will be/shall be at home tomorrow
 • Ex: We will have/shall have another opportunity soon.
 • Ex: Christine shall be at home tomorrow. (ជាល្បះមិនត្រឹមត្រូវ)

*** ជាទូទៅ “shall” មិននិយមប្រើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិចនោះទេ។

៣. “will” តែងតែត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញនូវអនាគតដែលពិត តែពេលខ្លះ យើងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានដែរ។ វាបង្ហាញពីការព្យាករណ៍ ឬជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើអនាគត។

 • Ex: Southern England will stay cloudy and windy tonight.
 • Ex: My father will probably be in hospital for at least two weeks.

៤. យើងពេលខ្លះក៏អាចប្រើប្រាស់ ​“we’ll/I’ll” សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗពេលដែលកំពុងនិយាយ។

 • Ex: I will buy some postcards. (ខ្ញុំកំពុងតែសម្រេចចិត្តក្នុងពេលសន្ទនា)
 • Ex: I’m going to buy some postcards. (ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តមុនពេលសន្ទនា)

៥. “will” ក៏អាចបង្ហាញពីឆន្ទៈផងដែរ ខណៈពេលដែល​ “won’t” បង្ហាញពីភាពគ្មានឆន្ទៈ ឬបដិសេធដាច់អហង្ការ។

 • Ex: Jim will translate it for you. He speaks Italian.
 • Ex: I’ll sit on the floor. I don’t mind.
 • Ex: The doctor won’t come at this time at night.
 • Ex: I won’t put up with this nonsense.

*** យើងក៏អាចប្រើ “won’t” បាននៅពេលដែលប្រធាននៃល្បះមិនមែនជាមនុស្ស។

 • Ex: The car won’t start.

៦. យើងប្រើ “I’ll/we’ll” និង “will/won’t you” នៅក្នុងល្បះដែលមានន័យផ្ដល់អោយ ឬសន្យា -ល-។

 • ផ្ដល់អោយ (offer)៖ I’ll hold the door open for your – Oh, thanks.
 • សន្យា៖ (I promise) I will do my best to help you.
 • អញ្ចើញ៖ Won’t you sit down?
 • សំណើរ៖ Will you do something for me?

៧. នៅពេលដែលយើងមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្ត យើងប្រើប្រាស់ “shall I/we” ដើម្បីស្វែងរកដំបូន្មាន ឬយោបល់។ យើងក៏អាចប្រើប្រាស់ “shall I/we” នៅក្នុងប្រយោគផ្ដល់អោយ (offer)។

 • Ex: Where shall I put these flowers? – I will get a vast.
 • Ex: What shall we do this weekend?
 • Ex: Shall I hold the door open for you? – oh, thanks.

៨. យើងក៏អាចប្រើប្រាស់ “you shall” នៅក្នុងប្រយោគសន្យាដែរ។

 • Ex: You shall be the first to know. (ជាសន្យាខ្ញុំចំពោះអ្នក)

៩. “will” ពេលខ្លះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងបទបញ្ជាផ្លូវការ (formal orders)។ វាបង្ហាញពីបញ្ជា ដែលជាសកម្មភាពអនាគតដែលប្រកដ។ ហើយវាក៏សង្កត់ និងបង្ហាញពីសិទ្ធអំណាចនៃអ្នកនិយាយដែរ។

 • Ex: You will leave the building immediately.

“Shall” ពេលខ្លះក៏ប្រើនៅក្នុងវិន័យផ្លូវការដែរ (formal rules)។

 • Ex: The secretary shall give two weeks’ notice of such a meeting.

 

Facebook Comments