ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Ten Synergy

សួស្ដីសិស្សានុសិស្ស និងមិត្តៗនិស្សិតទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Ten Synergy បានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលរួមធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត(Volunteers) ហើយមានគោលបំណងក្នុងការទទួលយកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ថ្មីៗជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងវិធីសាស្រ្តធ្វើការងារជាក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

Ten Synergy គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានការចូលរួមសហការពីម្ចាស់អាជីវកម្មធំៗទាំង១០រូប ។ ជាងនេះទៅទៀត ពួកគាត់ទាំង១០រូបសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីបង្កើតបានជាក្រុមហ៊ុនមួយនេះឡើង ។

អត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននោះគឺ

 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីការចូលរួម (Certificate of Appreciation , Completion , Achievement )
 • ការបង្វឹកពីនាយកប្រតិបត្តិ(CEO)និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល(BoDs)
 • ជំនាញរឹង និងជំនាញទន់ ( Hard skills & Soft Skills )
 • បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលមានសមត្ថភាព
 • ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងរបៀបក្នុងការទំនាក់ទំនង
 • ដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុក

ដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឱ្យឱកាសមួយនេះកន្លងផុតទៅ អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយនេះ។

– The volunteer will start on 1st of September.
– Event is about Sales and Marketing on Taxi app (Wego)

Role of volunteer

 • Facilitating Seminar
 • Group working-branding
 • Booth setting
 • Digital marketing

Benefit

 • It’s fun
 • Make new friends
 • Improve employment prospect
 • Inside and outside networking
 • CV enhancement
 • Certificate with appreciation from Ten Synergy
 • Gain knowledge and skills from

successful people and know-how
* Sales & Marketing
* HRM & HRD
* Management and soft skills

Build personal brand & gain more confidence
+ Expand networking
+ Chance to have a local trip

ព័ត៌មានបន្ថែម https://www.facebook.com/tensynergy/
ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ (Register Link ) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5fp3QAdxniEiya0BSy9GkqVicGZ25E4g3W7PzEN559aKsYw/viewform

Facebook Comments