ឱកាសអាហារូបករណ៍ជំនាញបច្ចេកទេសជួសជលរថយន្តពីក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា)

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖

  • មានកម្រិតវប្បធម៌ត្រឹមថ្នាក់ទី១២ (ជាប់ ឬធ្លាក់)
  • ផ្ដល់អទិភាពចំពោះសិស្សក្រីក្រ និងអ្នកមានឆន្ទៈខ្ពស់និងស្រលាញ់ជំនាញនេះ
  • មានអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ៣៥ឆ្នាំ
  • មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេស ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅ
  • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្លះកាន់តែប្រសើរ

ការដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ត្រូវផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ជាមួយនឹងរូបថតបច្ចុប្បន្ន មកកាន់អាសយដ្ឋានខាងក្រោម ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

អាសយដ្ឋាន៖
មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១០១៥
គ្រប់សាខាទាំងអស់ របស់ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា)
០១៧ ២២២ ៥៣២ / ០៨៦ ៥០០ ៥០៥

Facebook Comments