មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើតប្រយោគសំណួរជាមួយនឹង “Wh-questions”

១. ពាក្យសម្រាប់បង្កើតប្រយោគសំណួរអាចជាប្រធាន (subject), កម្មបទ (object), ពាក្យបំពេញន័យ (complement) , កិរិយាសព្ទវិសេស (adverbial)។ សាកល្បងអានសំណួរឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ និងប្រៀបធៀបនឹងប្រយោគនៅក្នុងវង់ក្រចក។

 • Subject: Who can give me some help? (Someone can give me some help.)
 • Object: What will tomorrow bring? (Tomorrow will bring something.)
 • Complement: Whose is this umbrella? (This umbrella is someone’s.)
 • Adverbial: When are you coming back? (You are coming back some time.)
   • Where is this bus going? (This bus is going somewhere.)
   • Why did everyone laugh? (Everyone laughed for some reason.)

នៅពេលដែលពាក្យសម្រាប់បង្កើតសំណួរគឺជាប្រធាន កិរិយាសព្ទមិនមានការត្រលប់នោះទេ។ លំដាប់លំដោយនៃពាក្យក្នុងប្រយោគសំណួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ដូចប្រយោគស្របដែរ។

 • Ex: Who can give me some help?

ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលពាក្យសម្រាប់បង្កើតសំណួរគឺជាកម្មបទ ពាក្យបំពេញន័យ ឬក៏ជាកិរិយាសព្ទវិសេស ការត្រលប់កិរិយាសព្ទត្រូវបានប្រើដោយតាមយៈកិរិយាសព្ទជំនួយ (auxiliary verb)។

 • Ex: What will tomorrow bring?
 • Ex: Whose is this umbrella?

សាកល្បងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះដើម្បីអោយលោកអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់៖

 • Subject: Who invited you to the party? (តើនរណាអញ្ជើញអ្នកចូលរួមពីធីជប់លៀង?)
 • Object: Who did you invite to the party? (តើអ្នកអញ្ជើញនរណាខ្លះចូលរួមពិធីជប់លៀង?)

២. ពាក្យសម្រាប់បង្កើតប្រយោគសំណួរក៏អាចជាធ្នាក់របស់កម្មបទដែរ។

 • Ex: Who was the parcel addressed to? (The parcel was addressed to someone.)
 • Ex: Where does Maria come from? (Maria comes from somewhere.)
 • Ex: What are young people interested in these days? (Young people are interested in something these days.)

នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសផ្លូវការ ធ្នាក់ជាទូទៅឈរនៅពីមុខពាក្យសម្រាប់បង្កើតប្រយោគសំណួរ។

 • Ex: To whom was the parcel addressed?
 • Ex: On what evidence was it decided to make the arrest?
Facebook Comments