ទស្សនៈ Kaizen ក្នុងការវិវត្តន៍ជាវិជ្ជមាន

Kaizen មានប្រភពចេញពីប្រទេសជប៉ុនកាលពីដើមទសវត្ស១៩៥០។ វាមានផ្គុំឡើងដោយ២​ពាក្យ​រួម​មាន៖ Kai (ការផ្លាស់ប្ដូរ) និង Zen (ល្អ)។ រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន ទស្សនៈនៃពាក្យ​នេះនៅ​តែ​ដើរតួនាទីសំខាន់ ដែលជនជាតិជប៉ុនកំពុងតែអនុវត្ត។ គោលគំនិតសំខាន់​នៅក្នុងទស្សនៈ​មួយ​នេះ​គឺ​ការបង្កើនគុណភាព ការបង្កើនផលិតភាព និងការកាត់បន្ថយការចំណាយតាមយៈការកាត់​បន្ថយ​នូវភាពខ្ជះខ្ជាយ។

ខុសប្លែកពីទស្សនៈដ៏ទៃទៀតនៅក្នុងវិស័យ​ជំនួញ Kaizen តម្រូវអោយមានការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ​តិចតួចបំផុត ស្របពេលដែលវាពឹងផ្អែកជាចម្បងលើសចាប់ផ្ដើមពី “សកម្មភាពតូចៗ” => “ការវិវត្តន៍ប្រចាំថ្ងៃ” => “ភាពរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលយូរ”។

វិធីសាស្ត្ររបស់ទស្សនៈ Kaizen ត្រូវបានចែកចេញជា២រួមមាន៖

ដំណើរការនៃ Kaizen ផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងាររបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដើម្បីអោយ​ការងារ​កាន់​តែមានប្រសិទ្ធភាព។

លំហូរនៃ Kaizen៖ ផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូរលំហូរនៃព៏ត៌មាន និងសម្ភារៈនៅក្នុងអង្គភាពទាំងមូល។

វិធីសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តទស្សនៈ Kaizen រួមមាន៤សំខាន់ៗ រួមមាន៖ គម្រោង => ធ្វើ => ពិនិត្យ => សកម្មភាព (Plan-Do-Check-Act or PDCA)។ វាជាវិធីសាស្ត្រតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ (សម្មតិកម្ម, ពិសោធន៍, វាយតម្លៃ) និងផ្ដល់នូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកំណត់នូវបញ្ហា និងស្វែងរកដំណោះ​ស្រាយ​ក្នុង​វដ្ដរបស់វា។

១. គម្រោង (Plan)

ជាដំបូង អ្នកត្រូវកំណត់ និងយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហារបស់អ្នក ឬក៏ឱកាសដែលអ្នកចង់​ទទួល​ប្រយោជន៍។ ក្នុងដំណាក់ការនេះ រឿងដែលអ្នកត្រូវធ្វើមាន៖ រុករកព័ត៌មានដែលទាក់ទង => កំណត់បញ្ហា => ប្រមូល និងពិនិត្យមើលរាល់ធាតុចូលទំាំងអស់ => វិវត្តន៍ធាតុចូលទំងនោះ​អោយ​ក្លាយ​ជាគម្រោងដំណោះស្រាយក្នុងការអនុវត្តន៍។

២. ធ្វើ (Do)

ពាក្យថា “ធ្វើ” នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺមានន័យថា “សាកល្បង ឬការធ្វើតេស្ដ”។ វាមិនមែនជា​ការ​អនុវត្ត​ន៍ពេញលេញនោះទេ។ បន្ទាប់ពីអ្នកកំណត់ដំណោះស្រាយរួមមក អ្នកអាចសាកល្បងវាក្នុង​ទំហំតួច​មួយក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោងនោះ (Pilot Project)។ ធ្វើដូចនេះ វាអាចជួយកាត់បន្ថយ​នូវ​ការ​ខូចខាតធំដុំ ក្នុងករណីដែលគម្រោងដែលអ្នកបានគ្រោងទុកនោះទទួលបរាជ័យ។

៣. ត្រួតពិនិត្យ (Check)

នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ អ្នកនឹងវិភាគទៅលើលទ្ធផលដែលបានមកពីការអនុវត្តន៍លើ​គម្រោង​សាក​ល្បង​របស់អ្នក។ ប្រសិនបើវាលទ្ធលើ មិនសាកសមនឹងអ្វីដែលអ្នកបានរំពឹងទុកនោះទេ។ អ្នកអាចត្រឡប់ទៅកាន់ដំណាក់កាលទី១វិញដើម្បីកំណត់រកបញ្ហា និងដំណោះស្រាយ។ តែប្រសិនបើលទ្ធផលដូចគ្នានឹងការរំពឹងទុករបស់អ្នក នោះអ្នកអាចបន្តទៅដំណាក់កាលទី៤បាន។

៤. សកម្មភាព (Act)

នេះគឺជាដំណាក់កាលក្នុងការអនុវត្តន៍អ្វីដែលអ្នកបានព្រាងទុក។ ត្រូវចាំថា វាគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ និងក៏ជាដំណាក់កាលដំបូងផងដែលក្នុងការធ្វើអោយអង្គភាព ក៏ដូចជាខ្លួនអ្នកកាន់តែមានភាពវិវត្តន៍ប្រសើរឡើង។

សាកល្បងយកទស្សនៈខាងលើនេះ មកអនុវត្តន៍ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ នោះអ្នកនឹងមើលឃើញនូវភាពផ្លាស់ប្ដូរពីមួយថ្ងៃ ទៅមួយថ្ងៃ៕

ប្រភព៖ graphicproducts

Facebook Comments