អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាង៥០០កន្លែងនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្កល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាង៥០០កន្លែងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០។ សម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មី ទី១ ខាងមុខនេះ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០% ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានបំណងចង់បន្តសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សា ជាពិសេសប្អូនៗសិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការប្រឡងកម្រិត មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។ អាហារូបករណ៍១០០%ដែលនឹងផ្ដល់ជូនទាំងនេះរួមមាន៖

១. សាលាសិល្បៈច្នៃប្រឌិត ចំនួន ៨០កន្លែង

២. មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន ចំនួន ៨០កន្លែង

៣. មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រ ចំនួន ៨០កន្លែង

៤. មហាវិទ្យាល័យអប់រំ ចំនួន ៥០កន្លែង

៥. មហាវិទ្យាល័យច្បាប់ ចំនួន ៥០កន្លែង

៦.​ សាលាភាសាបរទេស ចំនួន ៦០កន្លែង

៧. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ចំនួន ៥០កន្លែង

៨. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ចំនួន ៥០កន្លែង

សំគាល់៖ សម្រាប់មុខជំនាញលម្អិតតាមមហាវិទ្យាល័យ សូមមើលរូបខាងក្រោម។

កាលបរិច្ឆេទ៖

  • ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១ តុលា ឆ្នាំ២០១៩
  • ប្រឡង ថ្ងៃទី ៤ តុលា ឆ្នាំ២០១៩
  • ប្រកាសលទ្ធផល ថ្ងៃទី ១០ តុលា ឆ្នាំ២០១៩
  • ចូលរៀន ថ្ងៃទី ២១ តុលា ឆ្នាំ២០១៩

សូមទាក់ទងតាមរយៈ៖

  • ទូរស័ព្ទលេខ៖093 888 552/ 096 470 7307/ 069 521 111 និង 095 692 111
  • ហ្វេសប៊ុក៖ the UC Cambodia

Facebook Comments