មុខជំនាញសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សម្រាប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបណ្ដុះបណ្ដាលជាខេមរភាសា និងភាសាអន្តរជាតិនៅគ្រប់កម្មវិធីសិក្សា គ្រប់កម្រិតតាមមហារិទ្យាល័យចំនួន៦ និងសាលាចំនួន៤។

១. មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ និងមនុស្សសាស្រ្ត

 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង៖
  • សិក្សាអាស៊ី Asian Studies
  • សិក្សាអំពីអាមេរិកាំង American Studies
  • ចិត្តវិទ្យា Psychology
  • សង្គមវិទ្យា Sociology
  • នរវិទ្យា Anthropology
  • ការងារសង្គម Social Work
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖
  • សិក្សាអាស៊ី Asian Studies
  • សិក្សាអំពីអាមេរិកាំង American Studies
  • ចិត្តវិទ្យា Psychology
  • សង្គមវិទ្យា Sociology
  • នរវិទ្យា Anthropology
  • ការងារសង្គម Social Work
 • ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត៖
  • សិក្សាអាស៊ី Asian Studies
  • សិក្សាអំពីអាមេរិកាំង American Studies
  • ចិត្តវិទ្យា Psychology
  • សង្គមវិទ្យា Sociology
  • នរវិទ្យា Anthropology
  • ការងារសង្គម Social Work
 • ថ្នាក់បណ្ឌិត៖
  • សិក្សាអាស៊ី Asian Studies
  • សិក្សាអំពីអាមេរិកាំង American Studies
  • ចិត្តវិទ្យា Psychology
  • សង្គមវិទ្យា Sociology
  • នរវិទ្យា Anthropology
  • ការងារសង្គម Social Work

២. មហាវិទ្យាល័យអប់រំ

 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង៖
  • វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ Educational Science
  • រដ្ឋបាលអប់រំ Educational Administration
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖
  • ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងការបង្រៀន Curriculum Design and Instruction
  • វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ Educational Science
  • រដ្ឋបាលអប់រំ Educational Administration
 • ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត៖
  • រដ្ឋបាលអប់រំ Educational Administration
  • វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ Educational Science
 • បណ្ឌិត៖
  • រដ្ឋបាលអប់រំ Educational Administration
  • វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ Educational Science

៣. មហាវិទ្យាល័យច្បាប់

 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖
  • នីតិសាស្ត្រ Law
  • នីតិសាធារណៈ Public Law
  • នីតិឯកជន Private Law
 • ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត៖
  • នីតិអន្តរជាតិ International Law

. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង៖
  • វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖
  • វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
  • អេឡិចត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ Electronics and Telecommunication
  • ព័ត៌មានវិទ្យា Information Technology
 • ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត៖
  • វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
  • អេឡិចត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ Electronics and Telecommunication
  • ព័ត៌មានវិទ្យា Information Technology
 • ថ្នាក់បណ្ឌិត៖
  • វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science

៥. មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍

 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖
  • សិល្បៈ និងការសិក្សាអំពីព័ត៌មាន Media Arts and Study
  • គមនាគមន៍រូបភាព Visual Communications
  • ការសិក្សាអំពីគមនាគមន៍ Communication Studies
  • សារព័ត៌មាន Jornalism

. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង៖
  • ប្រវត្តិវិទ្យា History
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖
  • ការសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍ Development Studies
  • ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ International Relation
  • ប្រវត្តិវិទ្យា History
  • វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Political Science
  • រដ្ឋបាលសាធារណៈ Public Administration
  • គោលនយោបាយសាធារណៈ Public Policy
 • ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត៖
  • ការសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍ Development Studies
  • ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ International Relation
  • ប្រវត្តិវិទ្យា History
  • វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Political Science
  • ការសិក្សាអំពីសន្តិភាព Peace Studies
 • ថ្នាក់បណ្ឌិត៖
  • ប្រវត្តិវិទ្យា History
  • វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Political Science
  • ការសិក្សាអំពីសន្តិភាព Peace Studies

. សាលាសិល្បៈច្នៃប្រឌិត

 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង៖
  • សិល្បៈតន្ត្រី និងចម្រៀង Arts Music and Song
  • សិល្បៈរបាំ Arts Dance
  • សិល្បៈល្ខោននាដកម្ម Dramatic Arts
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖
  • សិល្បៈតន្ត្រី និងចម្រៀង Arts Music and Song
  • សិល្បៈរបាំ Arts Dance
  • សិល្បៈល្ខោននាដកម្ម Dramatic Arts

. សាលាភាសាបរទេស

 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង៖
  • អក្សរសាស្ត្រ និងភាសាអង់គ្លេស English Language and Literature
  • ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេស Teaching English as a Foreign Languages
  • បកប្រែភាសាអង់គ្លេស English Language Translation and Interpretation
  • ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាភាសាអង់គ្លេស Business English Communication
  • ភាសាបារាំង French Language
  • ភាសាបារាំងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ French Language for International Ralations
  • ភាសាចិន Chinese Language
  • ភាសាជប៉ុន Japanese Language
  • ភាសាកូរ៉េ Korean Language
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖
  • អក្សរសាស្ត្រ និងភាសាអង់គ្លេស English Language and Literature
  • ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេស Teaching English as a Foreign Languages
  • បកប្រែភាសាអង់គ្លេស English Language Translation and Interpretation
  • ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេស Teaching English as a Foreign Languages
  • បកប្រែភាសាអង់គ្លេស English Language Translation and Interpretation
  • ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាភាសាអង់គ្លេស Business English Communication
  • ភាសាបារាំង French Language
  • ភាសាបារាំងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ French Language for International Ralations
  • ភាសាចិន Chinese Language
  • ភាសាជប៉ុន Japanese Language
  • ភាសាកូរ៉េ Korean Language
 • ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត៖
  • អក្សរសាស្ត្រ និងភាសាអង់គ្លេស English Language and Literature
  • ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេស Teaching English as a Foreign Languages

. សាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រតូនីហ្វឺណាន់ដេស

 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង៖
  • សេដ្ខកិច្ច Economics
  • ហិរញ្ញវត្ថុ Finance
  • គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស Human Resources Management
  • គ្រប់គ្រង Management
  • ទីផ្សារ Marketing
  • ការអភិវឌ្ឈអង្គការ Organization Development
  • គណនេយ្យ Accounting
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ៖
  • គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម Business Management
  • សេដ្ខកិច្ច Economics
  • ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ Finance and Banking
  • ហិរញ្ញវត្ថុ Finance
  • បដិសណ្ឋារកិច្ច និងគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ Hospitality and Tourism Management
  • គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស Human Resources Management
  • ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ International Business
  • គ្រប់គ្រង Management
  • ទីផ្សារ Marketing
  • ការអភិវឌ្ឈអង្គការ Organization Development
  • គណនេយ្យ Accounting
 • ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត៖
  • សេដ្ខកិច្ច Economics
  • ហិរញ្ញវត្ថុ Finance
  • បដិសណ្ឋារកិច្ច និងគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ Hospitality and Tourism Management
  • គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស Human Resources Management
  • ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ International Business
  • គ្រប់គ្រង Management
  • ទីផ្សារ Marketing
  • ការអភិវឌ្ឈអង្គការ Organization Development
  • គណនេយ្យ Accounting
 • ថ្នាក់បណ្ឌិត៖
  • សេដ្ខកិច្ច Economics
  • ហិរញ្ញវត្ថុ Finance
  • គ្រប់គ្រង Management
  • ទីផ្សារ Marketing
  • រដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម Business Administration
  • ការអភិវឌ្ឈអង្គការ Organization Development
  • គណនេយ្យ Accounting

១០. សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តជាតិ

 • ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត៖
  • រច្ឋបាលសាធារណៈ Public Administration
  • គោនយោបាយសាធារណៈ Public Policy
  • ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ International Relatons
  • ការសិក្សាអំពីអាស៊ាន ASEAN Studies
  • ការទូត និងការចរចា Diplomacy and Negotiations
  • គ្រប់គ្រងសាធារណៈ Public Management

. សាលាភាសាបរទេស (កម្មវិធីបំប៉នចំណេះដឹងផ្នែកភាសា)

 • ភាសាចិន
 • ភាសាអង់គ្លេស
 • ភាសាបារាំង
 • ភាសាអាល្លឺម៉ង់
 • ភាសាជប៉ុន
 • ភាសាកូរ៉េ
 • ភាសាថៃ

 

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

 

Facebook Comments