ប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍១០០% ចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា សាខាត្បូងឃ្មុំ

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានឹងធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀននៅឆ្នាំទី១ កម្រិតវិស្វករ សិក្សារយៈពេល០៥ឆ្នាំ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា សាខាត្បូងឃ្មុំ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០។

មុខជំនាញដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ជូន៖

  • ទេពកោសល្យ គីមី និងចំណីអាហារ (អាហារូបករណ៍១០០% ២០កន្លែង និងបង់ថ្លៃ១០កន្លែង)
  • ទេពកោសល្យ សំណង់ស៊ីវិល (អាហារូបករណ៍១០០% ២០កន្លែង និងបង់ថ្លៃ១០កន្លែង)
  • ទេពកោសល្យ អគ្គីសនី និងថាមពល (អាហារូបករណ៍១០០% ២០កន្លែង និងបង់ថ្លៃ១០កន្លែង)
  • ទេពកោសល្យ ឧស្សាហកម្ម និងមេកានិក (អាហារូបករណ៍១០០% ២០កន្លែង និងបង់ថ្លៃ១០កន្លែង)

លក្ខខណ្ឌ៖

  • បេក្ខជនត្រូវជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រសមមូល។

កាលបរិច្ឆេទ៖

  • ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ៣០ កញ្ញា ២០១៩
  • សម័យប្រឡង៖ ០២ តុលា ២០១៩
  • ប្រកាសលទ្ធផល៖ ០៥ តុលា ២០១៩
  • ដាក់ពាក្យចូលរៀន៖ ០៧ តុលា ២០១៩ តទៅ

ចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា សាលាត្បូងឃ្មុំ ឬតាមទូរស័ព្ទ ០៩៩ ៧៧៧ ៩៦៦ ឬ០១២ ៣៣៣ ៥៤៧ ឬ ០៦៨ ៨៨៤ ៣៤១។

 

Facebook Comments