ជំនាញសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ឬសាលាតិចណូ

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) ឬសាលាតិចណូ ជាវិទ្យាស្ថានមួយ ដែលមានកិត្តិសព្ទល្បីរន្ទឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ និយាយដល់សាលានេះ អ្នករាល់គ្នាប្រហែលជាគិតថាវិទ្យាស្ថានមួយនេះបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតតែលើជំនាញសំណង់ស៊ីវិល និងបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះ។ ខាងក្រោមនេះជាជំនាញដែលវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាមាន សម្រាប់ជាជម្រើសជូនសិក្សានុសិស្ស។ ក្រៅពី ដេប៉ាតឺម៉ង់ ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ជំនាញទាំងនោះរួមមាន៖

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

Facebook Comments