ប្រឡងអាហារូបករណ៍១០០% នៅសាកលវិទ្យាល័យលីមកុកវីង

សាកលវិទ្យាល័យលីមកុកវីង បើកការចុះឈ្មោះប្រឡងអាហារូបករណ៍ហើយ។ និស្សិតដែលចាប់អារម្មណ៍សិក្សា អាចចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍រហូតដល់ 100% រយៈពេល៤ឆ្នាំ។

  • ទទួលចុះឈ្មោះពីឥឡូវនេះរហូតដល់ ថ្ងៃ ទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩
  • កាលបរិច្ឆេទនៃកាប្រឡងគឺនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩

លក្ខខណ្ឌក្នុងការដាក់ពាក្យ៖

  • និស្សិតក្នុងប្រទេស
  • បញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ ២០១៩
  • រូបថត (4×6) ៣សន្លឹក
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ រឺ លិខិតឆ្លងដែន ថតចម្លង១សន្លឹក

*ពាក្យចូលរួមប្រលងមានតំលៃ ៥ ដុល្លារ។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ អាចអនុវត្ត។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់៖

Facebook Comments