យល់ដឹងអំពី Causative Verbs និងការប្រើប្រាស់របស់វា

Causative verbs គឺជាកិរិយាស័ព្ទដែលធ្វើឲ្យអ្វីមួយកើតឡើង។ ជាទូទៅ វេយ្យាករណ៍បែបនេះតែងតែ មាននៅក្នុងតេស្ត TOEFL PBT/ITP ក្នុងចំនុច Structure and Written Expression។ Causative verbs មានដូចជា Let, Make, Have, Get, Help។

ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀប្រើប្រាស់ និងឧទាហរណ៍៖

LET = អនុញ្ញាតឱ្យអ្វីមួយកើតឡើង

ទម្រង់

 • LET + PERSON/THING + VERB (base form)

ឧទាហរណ៍

 • I don’t let my kids watch violent movies.
 • Mary’s father won’t let her adopt a puppy because he’s allergic to dogs.
 • Our boss doesn’t let us eat lunch at our desks; we have to eat in the cafeteria.

MAKE = បង្ខំឬ តម្រូវឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ

ទម្រង់

 • MAKE + PERSON + VERB (base form)

ឧទាហរណ៍

 • After Billy broke the neighbor’s window, his parents made him pay for it.
 • My ex-boyfriend loved sci-fi and made me watch every episode of his favorite show.
 • The teacher made all the students rewrite their papers, because the first drafts were not acceptable.

HAVE = ផ្តល់នូវទំនួលខុសត្រូវឱ្យនរណាម្នាក់ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយ

ទម្រង់

 • HAVE + PERSON + VERB (base form)
 • HAVE + THING + PAST PARTICIPLE OF VERB

ឧទាហរណ៍

 • I’ll have my assistant call you to reschedule the appointment.
 • The businessman had his secretary make copies of the report.

ឧទាហរណ៍

 • I’m going to have my hair cut tomorrow.
 • We’re having our house painted this weekend.
 • Bob had his teeth whitened; his smile looks great!

GET = បញ្ចុះបញ្ចូលឬ លើកទឹកចិត្តឱ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយ

ទម្រង់

 • GET + PERSON + TO + VERB

ឧទាហរណ៍

 • How can we get all the employees to arrive on time?
 • My husband hates housework; I can never get him to wash the dishes!
 • I was nervous about eating sushi, but my brother got me to try it at a Japanese restaurant.

HELP = ជួយនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយ

ទម្រង់

 • HELP + PERSON + VERB (base form)
 • HELP + PERSON + TO + VERB

***កត់ចំណាំ៖ បន្ទាប់ពី “help,” អ្នកអាចប្រើ “to” ក៏បាន អត់ក៏បាន។ ការប្រើបា្រស់ទាំងពីរ គឺសុទ្ធតែត្រូវដូចគ្នា ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគេតែងតែប្រើប្រាស់ដោយមិនមាន “to”  ពីក្រោយ 

ឧទាហរណ៍

 • He helped me carry the boxes.
 • He helped me to carry the boxes.
 • Reading before bed helps me relax.
Facebook Comments