មុខជំនាញសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ឬ RUPP

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ឬ RUPP ជាសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលមានអាយុកាលចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សាកលវិទ្យាល័យមានមុខជំនាញអោយនិស្សិតជ្រើសរើសជាច្រើនក្នុងចំណោម៥មហាវិទ្យាល័យ និង១វិទ្យាស្ថាន ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖

សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររួមមាន៖

 • មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ Faculty of Science
  • បរិញ្ញាបត្រគិណិតវិទ្យា Bachelor of Science in Mathematics
  • បរិញ្ញាបត្រជីវវិទ្យាទូទៅ Bachelor of Science in General Biology
  • បរិញ្ញាបត្រគីមីវិទ្យា Bachelor of Science in Chemistry
  • បរិញ្ញាបត្រជីវៈគឺមីវិទ្យា Bachelor of Science in Biochemistry
  • បរិញ្ញាបត្ររូបវិទ្យា Bachelor of Science in Physics
  • បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងវិស្វកម្ម Bachelor of Science in Computer Science and Engineering
  • បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន Bachelor of Science in Environmental Science
 • មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងមនុស្សសាស្ត្រ Faculty of Social Science and Humanities
  • បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ Bachelor of Arts in Khmer Literature
  • បរិញ្ញាបត្រចិត្តវិទ្យា Bachelor of Arts in Tourism
  • បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងភូមិសាស្រ្ត Bachelor of Arts in Geography and Land Management
  • បរិញ្ញាបត្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនង Bachelor of Arts in Media and Communication
  • បរិញ្ញាបត្រទេសចរណ៍ Bachelor of Arts in Tourism
  • បរិញ្ញាបត្រសង្គមវិទ្យា Bachelor of Arts in Sociology
  • បរិញ្ញាបត្រទស្សនៈវិជ្ជា Bachelor of Arts in Sociology
  • បរិញ្ញាបត្រការងារសង្គម Bachelor of Arts in Social Work
  • បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងធុរៈកិច្ចអន្តរជាតិ Bachelor of Arts in International Business Management (IBM)
  • បរិញ្ញាបត្រភាសាវិទ្យា Bachelor of Arts in Linguistics
 • មហាវិទ្យាល័យសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ Faculty of Development Studies
  • បរិញ្ញាបត្រអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ Bachelor of Arts in Community Development
  • បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានធម្មជាតិ Bachelor of Arts in Natural Resource Management and Development
  • បរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ Bachelor of Arts in Economic Development
 • មហាវិទ្យាល័យអប់រំ Faculty of Education
  • បរិញ្ញាបត្រសិក្សាអប់រំ Bachelor of Arts in Educational Studies
  • បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ឧត្តមសិក្សា Bachelor of Arts in Higher Education
  • បរិញ្ញាបត្រការអប់រំពេញមួយជីវិត Bachelor of Arts in Lifelong Learning
 • មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម Faculty of Engineering
  • បរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មព័ត៌មានវិទ្យា Bachelor of Information Technology Engineering
  • បរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍ និងអេឡិចត្រនិច Bachelor of Telecommunication and Electronic Engineering
  • បរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រ Bachelor of Bio-Engineering
 • វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស Institute of Foriegn Langauges
  • បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស Bachelor of Arts in English for Works Skills
  • បរិញ្ញាបត្រអប់រំ Bachelor of Education (TEFL)
  • បរិញ្ញាបត្រសិក្សាអន្តរជាតិ Bachelor of Arts in International Studies
  • បរិញ្ញាបត្រភាសាបារាំង Bachelor of Arts in French
  • បរិញ្ញាបត្រភាសាជប៉ុន Bachelor of Arts in Japanese
  • បរិញ្ញាបត្រភាសាកូរ៉េ Bachelor of Arts in Korean
  • បរិញ្ញាបត្រភាសាចិន Bachelor of Arts in Chinese
  • បរិញ្ញាបត្រភាសាថៃ Bachelor of Arts in Thai

សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរួមមាន៖

 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកអភិរក្សជីវៈចម្រុះ Master of Science in Biodiversity Conservation
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ Master of Development Studies
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកគីមីវិទ្យា Master of Chemistry
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកគណិតវិទ្យា Master of Mathematics
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកចិត្តវិទ្យា និងប្រឹក្សាយោបល់ Master of Psychology and Counseling
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មព័ត៌មានវិទ្យា Master of IT Engineering
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំ Master of Education
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកភាសាវិទ្យា Master of Arts in Linguistics
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកទស្សនៈវិទ្យា Master of Philosophy
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែករូបវិទ្យា Master of Physics
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកការងារសង្គម Master of Arts in Social Work
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកសង្គមវិទ្យា Master of Sociology
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកបង្រៀន – Master of Arts in TESOL
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ និងធនធាន A. Program in Tourism and Resource Management
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របកប្រែ Master of Translation Science
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខែ្មរ Master of Arts in Khmer Literature
 • អនុបណ្ឌិតផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ Master of Science in Climate Change

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

Facebook Comments