សិក្សា Roots of Words នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស

នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស ពាក្យឬស (Roots of Words) បានមកពី២ប្រភព ដែលមានជាអាថ៌ភាសាក្រិចបុរាណ និងឡាតាំង (Latin)។ ពាក្យឬសនេះមានការពេញនិយមជាខ្លាំងក្នុងការបង្កើតពាក្យថ្មីៗ ជាពិសេសក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។ តោះ! នាំគ្នារៀនពាក្យឬសមួយចំនួនដែលកើតចេញពីភាសាឡាតាំង។

Anti: ដែលទាក់ទងនឹងប្រឆាំង

 • Ex: antibacterial, antidote, antithesis

Ast(er): ដែលទាក់ទងនឹងតារា ឬផ្កាយ

 • Ex: asteroid, astronomy, astronaut

Aqu: ដែលទាក់ទងនឹងទឹក

 • Ex: aquarium, aquatic, aqualung

Auto: ដែលទាក់ទងនឹងខ្លួនឯង ឬស្វ័យប្រវត្តិ

 • Ex: automatic, automate, autobiography

Biblio: ដែលទាក់ទងនឹងសៀវភៅ

 • Ex: bibliography, bibliophile

Bio: ដែលទាក់ទងនឹងជីវិត

 • Ex: biography, biology, biodegradable

Chrome: ដែលទាក់ទងនឹងពណ៌

 • Ex: monochromatic, phytochrome

Chrono: ដែលទាក់ទងនឹងពេលវេលា

 • chronic, synchronize, chronicle

Doe: ដែលទាក់ទងនឹងបង្រៀន

 • Ex: document, docile, doctrinal

Dyna: ដែលទាក់ទងនឹងអំណាច

 • Ex: dynasty, dynamic, dynamite

Geo: ដែលទាក់ទងនឹងផែនដី

 • Ex: geography, geology, geometry

Gno: ដែលទាក់ទងនឹងការដឹង

 • Ex: agnostic, acknowledge

Graph: ដែលទាក់ទងនឹងការសរសេរ

 • Ex: autograph, graphic, demographic

Hydr: ដែលទាក់ទងនឹងទឹក

 • Ex: dehydrate, hydrant, hydropower

Kinesis: ដែលទាក់ទងនឹងចលនា

 • Ex: kinetic, photokinesis

Logos: ដែលទាក់ទងនឹងការសិក្សា (-វិទ្យា)

 • Ex: astrology, biology, theologian

Narc: ដែលទាក់ទងនឹងដំណេក

 • Ex: narcotic, narcolepsy

Path: ដែលទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍

 • Ex: empathy, pathetic, apathy

Phil: ដែលទាក់ទងនឹងចំណង់ចូលចិត្ត

 • Ex: philosophy, bibliophile, philanthropy

Phon: ដែលទាក់ទងនឹងសម្លេង

 • Ex: microphone, phonograph, telephone

Photo: ដែលទាក់ទងនឹងពន្លឺ

 • Ex: photograph, photocopy, photon

Schem: ដែលទាក់ទងនឹងគម្រោង

 • Ex: scheme, schematic

Syn: ដែលទាក់ទងនឹងការបញ្ចូលគ្នា ឬស៊ីគ្នា

 • Ex: synthetic, photosynthesis

Tele: ដែលទាក់ទងនឹងចម្ងាយឆ្ងាយ

 • Ex: telescope, telepathy, television

ប្រភព៖ thoughtco.com

Facebook Comments