សិក្សាអំពី Hyperbole នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស

Hyperbole គឺជាការប្រើប្រាស់ភាសាបំផ្លើស ពីលើអ្វីដែលអ្នកចង់មានន័យ ឬសង្កត់ន័យ។ ជាទូទៅ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើអោយអ្វីមួយស្ដាប់ទៅដូចជាធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែង។ ចំពោះអ្នកដែលដូចចិត្តត្រាម៉ា (drama) ការប្រើប្រាស់ Hyperbole មានការប្រហែលជាពេញនិយមចំពោះពួកគេ។

ឧទាហរណ៍៖

 • I’m dying of laughter.
  • Dying or Die: ស្លាប់
  • មានន័យថា៖ ខ្ញុំកំពុងតែសើចខ្លាំង ឬសើចមិនដាច់ ឬសើចរហូតដល់ដកដង្ហើមមិនចង់ទាន់។
 • This bag weighs a ton.
  • A ton: មួយតោន
  • មានន័យថា៖ កាបូបនេះធ្ងន់ខ្លាំងណាស់។
 • I haven’t seen Jamien in ages.
  • In ages: រាប់ឆ្នាំ
  • មានន័យថា៖ ខ្ញុំមិនបានឃើញ Jamien ជាយូរមកហើយ។
 • I’ve read this book a hundred times.
  • A hundred times: មួយរយដង
  • មានន័យថា៖ ខ្ញុំអានសៀវភៅនេះច្រើនដងហើយ។
 • Your brain is the size of a pea.
  • The size of a pea: ទំហំប៉ុនសណ្ដែកមួយគ្រាប់
  • មានន័យថា៖ អ្នកជាមនុស្សល្ងង់។

សាកល្បងអានប្រយោគខាងក្រោមនេះ នឹងឈ្វេងយល់៖

 • He’s running faster than the wind.
 • This bag weighs a ton.
 • That man is as tall as a house.
 • This is the worst day of my life.
 • The shopping cost me a million dollars.
 • My dad will kill me when he comes home.
 • Your skin is softer than silk.
 • She’s as skinny as a toothpick.
 • She was so happy; her smile was a mile wide.
 • The footballer is the best player of all time.
 • I’m so hungry I could eat a horse.
 • It’s impossible to complete this puzzle.
 • Next Friday is never going to arrive.
 • My hand hurts so much it’s going to drop off.
 • My brother is stronger than iron.
 • She’s my guardian angel.
 • I’m so sad that I’m drowning in tears.
 • The leaves are dancing in the breeze.

ប្រភព៖ writingexplained.org

 

Facebook Comments