កម្មវិធី YSEALI Professional Fellows ៥សប្តាហ៍​ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក

YSEALI Professional Fellows Program​ គឺជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៍ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ។ YSEALI Professional Fellows Program​ ផ្តល់អ្នកចូលរួមនូវការស្នាក់នៅរយៈពេល​ ៥សប្តាហ៍​ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ឱកាសផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយបែងចែកចេញជា៤ផ្នែក រួមមាន៖

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ជាអ្នកដឹកនាំលេចធ្លោនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល ឬស្ថាប័នឯកជនដែលបង្ហាញពីឯទេសពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកណាមួយក្នុងចំណោម៤។
  • មានអាយុចន្លោះពី២៥-៣៥ គិតត្រឹមពេលចូលរួមកម្មវិធី។ បេក្ខជនត្រូវតែកំពុងបម្រើការងារ និងមានបទពិសោធន៍២ឆ្នាំយើងតិច ទៅនឹងជំនាញដែលខ្លួនដាក់។
  • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់ ទាំងសរសេរ និងនិយាយ។
  • អាចម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង និងអាចធ្វើការក្រោមបរិយាកាសចម្រុះជាតិសាស។
  • បេក្ខជនអាចអនុវឌ្ឍន៍គម្រោងនៅក្នុងប្រទេសកំណើតដែលខ្លួនបានធ្វើឡើង។

ផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី០១ វិច្ឆិកា ២០១៩

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្ពិត៖ https://asean.usmission.gov/yseali/

Facebook Comments