រៀនភាសាជប៉ុន ‪#‎L7‬ ការបញ្ចេញសំលេង[ ん ]

សួស្តីបងប្អូនខ្មែរ!
តើអ្នកទំាងអស់គ្នា ចង់ចេះនិយាយភាសាជប៉ុនដែរឬទេ? បើចង់!
តោះរៀនភាសាជប៉ុន ជាមួយនិងគ្រូជនជាតិខ្មែរ ដែលមានពន្យល់ជាភាសាខ្មែរផងដែរ។រៀនដោយឥតគិត­ថ្លៃ នៅទីនេះទំាងអស់គ្នា!

Facebook Comments