រៀនភាសាជប៉ុន ‪#‎L8 មេរៀនទី8 ការបញ្ចេញសំលេង[ かたかな(katakana)]

សួស្តីបងប្អូនខ្មែរ!
តើអ្នកទំាងអស់គ្នា ចង់ចេះនិយាយភាសាជប៉ុនដែរឬទេ? បើចង់!
តោះរៀនភាសាជប៉ុន ជាមួយនិងគ្រូជនជាតិខ្មែរ ដែលមានពន្យល់ជាភាសាខ្មែរផងដែរ។រៀនដោយឥតគិត­ថ្លៃ នៅទីនេះទំាងអស់គ្នា!

 

Facebook Comments