រៀនភាសាជប៉ុន ‪#‎L9 ការណែនាំខ្លួនជាភាសាជប៉ុន(じこしょうかい)

សួស្តីបងប្អូនខ្មែរ!
តើអ្នកទំាងអស់គ្នា ចង់ចេះនិយាយភាសាជប៉ុនដែរឬទេ? បើចង់!
តោះរៀនភាសាជប៉ុន ជាមួយនឹងគ្រូជនជាតិខ្មែរ ដែលមានការពន្យល់ជាភាសាខ្មែរផងដែរ។រៀនដោយឥតគិត­ថ្លៃ នៅទីនេះទាំងអស់គ្នា!

Facebook Comments