សៀវភៅឥតគិតថ្លៃ៖ Cliff’s TOEFL Preparation Guide

Image result for Cliff’s TOEFL Preparation Guide

សៀវភៅនេះ គឺជាសៀវភៅសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង TOEFL ដែលក្នុងនេះមានដាក់បញ្ចូលនូវចំណុចសំខាន់ឺមួយចំនួនដូចខាងកក្រោម៖

  1. An analysis of each type of question and an explanation of the most successful approaches to it;
  2. An intensive grammar review, exercises and mini-tests;
  3. Six full-length practice tests;
  4. Answers and explanations, cross-referenced to the review;
  5. Self-scoring charts;
  6. Two audio cassettes;
  7. And a complete table of contents.

ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូត

ប្រភព៖ ASEAN Insider

Disclaimer: We do not own this material. We just collect the materials that are widely shared on the internet and select the suitable one for our audience.

 

Facebook Comments