រៀនភាសាជប៉ុន​ 「ありがとうございます」⇔「あざっす」

សួស្តីបងប្អូនខ្មែរ!

តើអ្នកទំាងអស់គ្នា ចង់ចេះនិយាយភាសាជប៉ុនដែរឬទេ? បើចង់!
តោះរៀនភាសាជប៉ុន ជាមួយនិងគ្រូជនជាតិខ្មែរ ដែលមានពន្យល់ជាភាសាខ្មែរផងដែរ។រៀនដោយឥតគិតថ្លៃ នៅទីនេះទំាងអស់គ្នា!

Facebook Comments