វេយ្យាករណ៍សម្រាប់ IELTS: Adverb+Adjective Collocations

(Adverb + adjective) collocations ក្នុងសៀវភៅនេះ ដកស្រង់ពី the British National Corpus ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកសិក្សាទាំងអស់ បង្កើនចំណេះដឹងពាក្យវាក្យស័ព្ទ និងទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងការប្រឡង IELTS។Slide3 Slide4 Slide5 Slide7 Slide6 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15

លោកអ្នកអាចដោនឡូតសៀវភៅនេះជា PDF បានដោយចុចនៅទីនេះ៖

Adverb+Adjective Collocations

Facebook Comments