យល់ដឹងពីលក្ខណៈខុសគ្នារបស់ IELTS vs TOEFL មួយណាដែលសមនឹងអ្នក?

Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12

លោកអ្នកអាចដោនឡូតសៀវភៅនេះជា PDF បានដោយចុចនៅទីនេះ៖ TOEFL vs IELTS

Facebook Comments