អាហារូបករណ៍របស់ ឌី ខេ គីម កម្ពុជា

តើអ្នកមានបំណងចង់បន្តការសិស្សា ប៉ុន្តែខ្វះខាតថវិកាមែនទេ? ឥឡូវនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាបានផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្ស និងនិស្សិតក្រីក្រហើយ។ មិនថាអ្នកជាសិស្សថ្នាក់ទី១២ រឺកំពុងរៀនបរិញ្ញាបត្រនោះទេ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំយកអាហារូបករណ៍បាន។
កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យ៖ ០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

Facebook Comments